Contact Us

SHANGHAI OFFICE
Suite 1808, Tower B, The Place
No.100 Zunyi Road, Shanghai, China 200051
Tel: +86-21-5208-1258
Fax: +86-21-3208-0005


GUANGZHOU OFFICE
Room 1712, 17th Floor, Caizhi Building
No.448 Guangzhou Avenue South, Haizhu District,
Guangzhou, China 510300
Tel: +86-20-3447-6945


Yamamura Trading (Hong Kong) Co. Limited

Map
Shanghai Office Map
Guangzhou Office Map